DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego przetwarzania
złomu stalowego i metali kolorowych

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-2384/20

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Celem wnioskowanego projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w zakresie wdrożenia technologii zautomatyzowanego przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych. Technologia pozwoli na uzyskanie nieosiągalnych dotychczas parametrów przetwarzanego złomu. Surowiec dostarczany przez Spółkę charakteryzować się będzie mniejszą ilością zanieczyszczeń wyższa gęstością przez co będzie bardziej konkurencyjny.

Wykorzystanie wyników prac własnych Specjalistów zatrudnionych przez Wtórmex w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej i ich wdrożenie w formie wprowadzenia na rynek nowego procesu produkcyjnego umożliwiającego otrzymanie nowego produktu, tj. znacząco ulepszonego złomu wsadowego o wysokich parametrach jakościowych.


W ramach projektu zaplanowano wydatki inwestycyjne w postaci nabycia środków trwałych,

niezbędne do wdrożenia nowatorskiej technologii tj.:

 

– Ładowarka teleskopowa 

– Silniki elektryczne

– Koparka przeładunkowa x 2

– Rozdrabniarka

– Utwardzenie całego terenu, kanalizacja, separatory

– Przyłącze prądu, stacja trafo

– Boksy służące do segregacji odpadów 

 

Celem głównym zaplanowanej do realizacji inwestycji jest wzrost pozycji konkurencyjnej

oraz innowacyjności firmy P.W. Wtórmex sp. z o.o. sp.k. 


Osiągnięte zostaną następujące korzyści

– Zwiększenie efektywności, wzrost wolumenów produkcji

– Zwiększenie zatrudnienia o 3 osoby.

– Zwiększenie automatyzacji i robotyzacji

– Zwiększenie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie,

– Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników

– Zmniejszenie emisji w środowisko

 

Rezultat projektu dzięki lepszej jakości (wyższej gęstości) przyniesie następujące korzyści potencjalnym odbiorcom:

– niższe zużycie energii przez Huty

– niższe koszty wywozu odpadów ze względu na mniejszą ilość odpadów

– niższa emisja gazów i pyłów do środowiska

– niższe koszty przetopu

– wyższy uzysk stali z 1 t zakupionego surowca

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi
5 150 000 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Kwota dofinansowania projektu wynosi
2 317 500 PLN